Linkedin

Twitter

7226 SAYILI KANUN İLE 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNA DA DEĞİŞİKLİK GETİRİLDİ.

Birçok Kanunda yeni düzenlemeler ve değişiklikler getiren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7226 sayılı Kanun ile, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına c bendini eklenmiş, 4 fıkrasında da birtakım değişikliklerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanının resen erişim engellenmesi kararı alacağı yayınlar genişletilmiştir.

Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi

MADDE 8

 (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

Ek bent: 25.03.2020 t. 7226 s. K. m.32

(4) İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2), (5) ve (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve (cbendinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.

Değişik fıkra25.03.2020 t. 7226 s. K. m.32

Bilindiği üzere erişim engellenmesi kararı 5651 sayılı Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan suçları konu alan yayınlar için verilmektedir. Bu değişiklik ile işbu sınırlı sayıdaki yayınlara bir yenisinin daha eklendiği görülmektedir. Yasadışı bahis ile mücadele kapsamında getirilen işbu düzenleme son derece yerindedir. Bu düzenleme öncesinde yasadışı bahis oynatılan sitelerle ilgili erişim engellenmesi kararı verilmesi için yapılan başvurularda yasadışı bahis, ‘’kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu’’ kapsamına sokulmaya çalışılmaktaydı. Bu yolla da doğru sonuç alınması her zaman mümkün olamıyordu. Bu kapsamda getirilen düzenleme ile uygulamaya da açıklık kazandırılmış bulunmaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanının, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında veya yurt içinde bulunsa bile, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş içeren yayınlar bakımından resen erişim engelleme kararı alma yetkisi bulunmaktaydı. Getirilen düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanına kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçları içeren yayınlar için de resen erişim engellenmesi kararı verebilme imkanı getirilmiştir. Kanunun uygulamasının gerek adli merciler tarafından gerekse de Kurumlar tarafından sağlanması ve uygulama alanının genişletilmesi, yine yasadışı bahisle mücadelede hızlı sonuçlar alınması adına son derece yerinde bir düzenleme olduğu düşünülmektedir.

Getirilen işbu düzenlemeler 26.03.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.