Linkedin

Twitter

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN, VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİN SORGULANMASINA İMKÂN TANIYAN UYGULAMALARI KULLANAN KİŞİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

(21.11.2019 Tarihli ve 30955 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan 18.10.2019 tarihli ve 2019/308 sayılı İlke Kararı)

Kişisel veriler, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle daha kolay erişilebilen veriler olmakla beraber işbu verilerin hukuka aykırı yollarla elde edilmesi hususu da teknolojik gelişmeyle
paralellik göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde gelişen teknolojiyle beraber hukuka aykırı yollarla elde edilen ve işlenen kişisel verilere sık rastlanmaktadır. Bu hususa ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı İlke Kararı yayımlanmıştır.

İlke kararı uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kendisine bildirilen ihbarlar neticesinde yapmış olduğu incelemeyle avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanıldığını tespit etmiştir.

İlke kararına konu yazılım/program/uygulamaların, genelde alacaklıların (gerçek/tüzel kişi) alacaklarını tahsil edebilmesine imkân sağladığı ve bu sebeple kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Bahse konu durum ise borçlu sıfatına haiz kişilerin ve yakınlarının kişilik haklarını ciddi şekilde zedelemekle beraber kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi hususunda da ihlal oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu eylem Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu ilke kararda da belirtildiği üzere suç da teşkil etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (‘’KVKK’’), bu tür yazılım/program/uygulamalar vasıtasıyla meydana gelebilecek veri ihlallerinin önüne geçebilmek adına karara konu yazılım/program/uygulamaları kullanan ilgili kişileri yasal mevzuat uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği ve Kurul’un görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği hususlarını kamuoyuna sunmuştur.

İlke kararda belirtilen yazılım/program/uygulamaları kullananlar bakımından Türk Ceza Kanunun ‘’Kişisel Verilerin Kaydedilmesi’’ başlıklı 135. Maddesi ve ‘’Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme’’ başlıklı 136. Maddesinin uygulama alanı bulabilecektir. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunun 137. Maddesinde işbu belirtilen suçların belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı da düzenlenmiştir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde bahsi geçen yazılım/program/uygulamaları kullananlar bakımından gerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekse de Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi idari ve cezai yaptırımların ve sorumlulukların doğacağını önemle belirtmemiz gerekmektedir.