Linkedin

Twitter

ALENİLEŞTİRME AMACINA AYKIRI HAREKET EDİLMESİ KVKK KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI BİR VERİ İŞLEME FAALİYETİDİR.

(Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.11.2019 Tarihli 2019/331 Sayılı Kararı) Kişisel Verileri Koruma Kurulu 07.11.2019 tarihli 2019/331 Sayılı “İlgili kişi tarafından alenileştirilen cep telefonu numarasının, bir sigorta şirketi tarafından alenileştirme amacı dışında işlenmesine” ilişkin kendilerine iletilen şikayet hakkında karar vermiş olup, bu kararı 23.12.2019 tarihinde Sitesinde yayımlamıştır.

Söz konusu kararda, ilgili kişinin ad, soyadı ve telefon bilgisinin finansal güvence danışmanlarınca teklif araması yapılmadan önce gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda bir internet
sitesinden bulunduğu, bu bilginin internet sitesinde halka açık bir şekilde yer aldığı, ilgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşıldığı veri sorumlusu tarafından dile getirildiği belirtilmiştir. Kurul burada ‘’Şirket tarafından Şikâyetçinin bu bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme amacıyla kullanılmadığı, diğer bir deyişle Şikâyetçinin mesleki yetkinliğinden faydalanmak için kendisine ulaşılmaya çalışılmadığı, aksine Şirket faaliyetlerine ilişkin randevu talebi ile Şikâyetçinin arandığını’’ tespit etmiş ve burada ilgili kişinin kendisine yönelik kişisel verisini alenileştirme amacına aykırı hareket edildiğinden bahisle veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendi çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede de Şirketin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayarak Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırı davranmış olması nedeniyle Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL
idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Bu kararla da görüleceği üzere uygulamada ne yazık ki, kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması hususu çok geniş ve yanlış yorumlanmaktadır. Çoğu veri sorumlusu o verinin alenileştirme amacının ne olduğuna dikkat etmeksizin ilgili veriyi her veri işleme faaliyetinde kullanabileceğini düşünmektedir. Oysaki, alenileştirme iradesine bağlı olarak ancak o kişisel verinin işlenmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin, iş başvurusunda bulunan bir kişi başvuru sonucunu öğrenmek için telefon numarasını ilgili veri sorumlusuna vermesi halinde bu kişiye reklam içerikli SMS gönderilmesi veya arama yapılması iş başvurusunda bulunan kişinin iradesine aykırılık teşkil edecektir. Böylece burada hukuka aykırı bir veri işleme faaliyetinden bahsedilecektir. Unutulmamalıdır ki, alenileştirme iradesine aykırı her veri işleme veri sorumlusunun hukuka aykırı hareket etmesi sonucunu doğuracak ve veri sorumlusu idari para cezası ile karşı karşıya kalabilecektir.