Linkedin

Twitter

COVİD-19 KAPSAMINDA HUKUKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

COVİD-19 KAPSAMINDA HUKUKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bilindiği üzere, Koronavirüsü (COVİD-19) Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan virüstür. Virüs yüksek bulaşma riski taşımaktadır ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Birçok ülke virüsün yayılmasını engellemek ve bulaşmasını kontrol altına almak amacıyla vatandaşlarına evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştur. İşbu makalemiz COVİD-19 virüsü nedeniyle meydana gelebilecek hukuki sorunların çözümünü ele alacaktır.

  1. Aşırı İfa Güçlüğü (TBK m. 138) ile Sözleşmenin Feshi

Aşırı İfa Güçlüğü başlıklı TBK m.138 ile borçlu, aşırı ifa güçlüğü sebebiyle edimini ifa edememişse ya da ifa etmekle birlikte ifa güçlüğünden doğan haklarını saklı tutmuşsa, hakimden sözleşmenin uyarlanmasını talep edebilir, uyarlamanın mümkün olmadığı durumlarda sözleşmeden dönebilir. Kira sözleşmeleri gibi sürekli edimli sözleşmelerde ise dönme hakkı yerine fesih hakkı kullanılacaktır. Bu noktada aşırı ifa güçlüğü ile ifa imkansızlığının ayrıştığı noktaya da değinmekte fayda vardır; ifa imkansızlığı, borçlunun edimini yerine getirmesinin imkansız olduğu durumlarda söz konusu olur iken aşırı ifa güçlüğü, sözleşme şartlarının öngörülemez ve olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmasıdır. Önemle vurgulanması gereken nokta; uyarlama için ilgilinin mahkemeye müracaat ederek uyarlamanın hakimden talep edileceği ve yalnızca uyarlamanın mümkün olmadığı durumlarda sözleşmenin feshedilebileceği/sözleşmeden dönülebileceğidir. TBK m.138’in Alman Hukuku’ndaki karşılığı § 313 BGB’dir. Uygulanabilmesi; Hal ve Şartlarda Meydana Gelen Ağır/Önemli Değişiklik; Sözleşmenin İfasının Taraflardan Birisi Açısından Katlanılamaz Olması; Öngörülemezlik; Tarafların Meydana Gelen Değişiklikten Sorumlu Olmamaları, koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlıdır. Dikkat edilmesi gereken bir husus, aceleci ve gerekli değerlendirmeyi yapmadan işlem temelinin çökmesini varsayarak sözleşmenin feshedilmemesidir; bu yöndeki bir uygulama yüksek miktarlı zararlara ve tazminata yol açabilir. Örneğin Covid-19’un fesih/dönme akabinde sadece geçici bir süreç olduğunun anlaşılması durumunda bundan dolayı sözleşmeden dönme veya fesih mümkün değil iken zarar sözleşmenin uyarlanması ile çözülebilecek idiyse haksız hareket eden taraf aleyhine tazminata hükmedilecektir. Kanaatimizce bu gibi durumlarda sözleşme tarafları karşılıklı mutabakat ile iyi niyetle hareket ederek, sözleşmenin feshi ya da sözleşmeden dönmek gibi aralarındaki ticari ilişkiyi sonlandıran çözümler yerine sözleşmesel edimleri salgın sürecinin geçmesine dek hafifletmeleridir, böylelikle tarafların ticari hayatı terk etmesi önlenir hem de yasal yollara harcanan para/ zamandan tasarruf edilir.

  1. COVİD-19 Salgınının Kira Sözleşmelere Etkisi ve İfa İmkansızlığı

Koronavirüsün ticari hayatta yarattığı sorunların önemli bir kısmı kira sözleşmeleri noktasında toplanmaktadır. Gelinen son durumda, İçişleri Bakanlığının İl Valiliklerine gönderdiği genelgeler ile bazı işletmelerin faaliyetlerinin geçici bir süreyle durdurulacağı yönünde bildirimi neticesinde birçok işletme, faaliyetlerini durdurmuştur. Hükümetin aldığı önlemler kapsamında, işyeri kapanmasa dahi müşteri kitlesinde oluşan azalma ve bu durumun süreklilik haline gelmesi nedeniyle de kira uyarlama davaları gündeme gelebilecektir. Kira Sözleşmelerine yönelik uyarlama davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ancak öncelikle arabuluculuk yoluna başvurulmalıdır. Uyarlama talepli davalar ile sözleşmesel yükümlülüklerden kaynaklı diğer uyuşmazlıkların, mahkemelerin iş yoğunluğu gözetilerek barışçıl yöntemlerle dava aşamasına gelinmeden çözülmesi faydalı olacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göre mücbir sebep: “borcun ifasına engel olan ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilmesine imkân olmayan beklenmedik, harici ve borçlunun iradesi dışında meydana gelen bir olay, seçilemeyen ve karşı konulamayan bir hadise” şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 12.03.2020 tarihli kararında, koronavirüsü “pandemi” (küresel salgın) olarak ilan etmesi, HSK tarafından alınan 16.03.2020 tarihli kararla ivedi işler haricinde yargılama faaliyetlerinin ertelenmesi veya durması, İçişleri Bakanlığı genelgeleri uyarınca halka açık işyerlerinin büyük bölümünün kapatılması, 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalıkları bulunanların sokağa çıkmasının yasaklanması göz önünde bulundurulduğunda, COVİD-19 virüsünün mücbir sebep olarak nitelemek mümkündür. Mücbir sebebin geçici veyahut sürekli olarak ifa imkansızlığına sebebiyet vermesi, ayrı ayrı hukuki durumların değerlendirilmesini gerektirmiştir. Mücbir sebep sürekli nitelikte ise mücbir sebebin ortaya çıktığı andan itibaren borçlunun sözleşme ile taahhüt ettiği edimi ifa etmesi mümkün değildir. Buna karşılık, mücbir sebep geçici ise mücbir sebep teşkil eden olay devam ettiği sürece borcun ifası ertelenir. TBK m.136 ifa imkansızlığını düzenlemiştir. Sözleşmenin kurulmasından sonra, mücbir sebep sürekli veya geçici nitelikte olmasına göre, borcun hiç ifa edilmemesine veya borçlunun temerrüdüne neden olur. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında alınan kapatma kararının makul süreyi aşması halinde bu işletmeler yönünden geçici ifa imkânsızlığından bahsedilmesi mümkün olacaktır. Geçici olarak ortaya çıkan bir mücbir sebep nedeniyle borcunu ifa edemeyen borçlu kural olarak temerrüde düşer, alacaklının aynen ifa talebi geçici imkansızlık sona erene kadar ertelenecektir. Ancak burada borçlu mücbir sebep nedeniyle kusursuz mütemerrit konumunda olduğundan, aynen ifa ile birlikte gecikmeden kaynaklı tazminat istenemeyecektir. Mevcut durumda koronavirüsün mücbir sebep kabul edilerek, somut olayda sürekli olarak ifayı imkansız hale getirdiği ve borçlunun sorumlu olmadığı kabul edilirse, borçlu özel olarak üstlenmiş olmadıkça imkânsızlaşan edim yerine başka bir edimi yerine getirmekle yükümlü değildir. Alman Hukukunda mücbir sebep § 275 BGB’de düzenlenmiştir. Doğal Afetler (Kasırgalar, depremler veya seller), salgın hastalıklar, savaşlar ve siyasi huzursuzluk gibi olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. 2003 yılında gündeme gelen SARS salgını da mücbir sebep olarak nitelenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, mücbir sebebin teyit edilmesi durumunda otomatik olarak tek taraflı fesih veya tazminat hakkı doğurmamaktadır. Mücbir sebep söz konusu ise bunun yasal sonucu olarak taraflar genellikle sözleşmeden kaynaklı esas yükümlülüklerinden muaf tutulurlar ve her iki taraf somut olayda gerçekleşen olaydan dolayı zararları üstlenmekle yükümlüdür.

  1. COVİD-19 Salgınının İş Hukuku Kapsamında Değerlendirmesi

Belki de en çok merak edilen husus, COVİD-19 sebebiyle kapatılan iş yerlerinde işverenlerin maaş ödeme yükümlüğünün devam edip etmeyeceğidir. İş Kanunu uyarınca işverenin bir haftaya kadar yarım ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bir haftalık sürenin sonunda iş sözleşmesi karşılıklı rıza ile askıya alınabilir. Askı süresince işverenin maaş ödeme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte maaş ödemek işverenin takdirindedir. İşyerinin geçici süreyle kapatılması işverene haklı nedenle fesih hakkı vermemektedir. Ancak işveren işyeri faaliyetlerinin devam etmesine rağmen zorlayıcı sebeplerden ötürü bir haftadan fazla süre işe gelmeyen işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Buna karşılık işçiler de geçici süreliğine kapatılan işyerlerinin bir haftadan uzun süre durması sebebiyle iş sözleşmesini feshedebilirler. Yeni ekonomi paketi ile Kısa Çalışma Uygulamasının, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak min. 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik olmaksızın faaliyetin tamamen/ kısmen en az dört hafta durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı (Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya çıkarılabilir) aşmamak üzere sigortalılara gelir desteği sağlayacağı açıklandı. Koronavirüs de bu kapsama girmektedir.  SGK’nın resmi internet sitesinde yayınlanan Talep Formunu ve kısa çalıştırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi elektronik veya yazılı ortamda doldurarak başvurulabilir. Ödenekten işçilerin maaş ve sağlık sigortası primi ödenecektir. Talebin müfettişlerce uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ile işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması ve doldurulan listede işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Kısa çalışma uygulaması devam ederken normal faaliyete geçilirse yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Aksi halde ödeme, geç bildiriminden itibaren yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.

RECHTLICHE LÖSUNGSVORSCHLAEGE
IM RAHMEN DES COVID-19

Das Covid-19 ist das Virus, welches am 13. Januar 2020 als solches zur Folge von Untersuchen Ende Dezember an einer Gruppe von Patienten bei denen Symptome der Atemwege (Fieber, Husten, Atemnot) auftraten identifiziert wurde. Das Virus birgt ein hohes Übertragungsrisiko und ist weltweit für den Tod tausender Menschen verantwortlich. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, haben viele Länder ihre Bürger gewarnt, das Haus nicht zu verlassen.

Der folgende Aufsatz befasst mit der Lösung rechtlicher Probleme, die aufgrund des COVİD-19 auftreten können.

  1. Grobes Missverhältnis der Leistungserbringung (TBK m. 138) und Kündigung des Vertrages

Wenn die Leistungserbringung möglich ist,  aber vom Schuldner einen Aufwand erfordert, der in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht oder die Leistung nicht erfüllt werden kann oder die Leistungserfüllung möglich ist und dennoch seine Rechte aufgrund des groben Missverhältnisses vorbehält, kann er gemäß TBK m. 138 vom Richter die Anpassung des Vertrages beantragen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn eine Anpassung nicht möglich ist. Bei dauerhaften Verträgen wie z.B. Mietverträgen wird anstelle des Rücktrittsrechts vom Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. An dieser Stelle ist es nützlich, den Punkt zu erwähnen, dass extreme Leistungsschwierigkeiten und Leistungsunmöglichkeit sich voneinander unterscheiden. Die Leistungsunmöglichkeit liegt vor, wenn es dem Schuldner unmöglich ist, die Leistung zu erbringen, während die Erbringung der Leistung in einem groben Missverhältnis eine unvorhersehbare und außerordentliche Änderungen der Vertragsbedingungen darstellen, die für beide Parteien unzumutbar ist. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die betreffende Partei zunächst die Anpassung des Vertrages vom Richter zu beantragen hat. Nur wenn die Anpassung nicht möglich ist, kann der Vertrag gekündigt werden oder vom Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht werden. Das Äquivalent im deutschen Recht von TBK m. 138 ist § 313 BGB. Um die Norm als Rechtsgrundlage für Covid-19 zu beurteilen, sollte zunächst einmal bewertet werden, ob es sich um die Leistungsunmöglichkeit des Vertrages handelt oder ob sich die Geschäftsgrundlage verschlechtert hat. Ein weiterer Punkt der zu beachten ist, den Vertrag nicht voreilig und ohne die notwendige Evaluierung mit der Begründung, die Geschäftsgrundlage sei gestört, zu kündigen. Dies könnte zu teuren Schadensersatzansprüchen führen. Sollte z.B. im Falle des Rücktritts oder der Kündigung im Nachhinein sich herausstellen, dass der Covid-19 nur eine vorübergehende Situation war und deshalb kein Rücktritts- oder Kündigungsrecht bestand und der Schaden hätte mit einer Vertragsanpassung behoben werden können, wird der zu Unrecht handelnde Vertragspartner schadenersatzpflichtig. Nach unsere Auffassung sollten die Vertragspartner in solchen Fällen nach Treu und Glauben einvernehmlich handeln und anstatt die Handelsbeziehung durch die Kündigung des Vertrages oder durch den Rücktritt vom Vertrag zu beenden, sollten die Vertragserfüllungen bis zum Ende dieser Pandemie verringert werden. So würde verhindert werden, dass die Parteien ihr Wirtschaftsleben verlassen. Des Weiteren würde an Geld und Zeit gespart werden, die für rechtliche Wege aufgewendet werden und die Schwächung der Wirtschaft würde unterbunden werden.

  1. Der Einfluss des COVID-19 auf Mietverträge und die Leistungsunmöglichkeit

Einen wesentlichen Teil der Probleme im Wirtschaftsleben wirft das Coronavirus in Bezug auf die Mietverträge auf. In der gegenwärtigen Situation wurden einige Betriebe aufgrund des Dekretes des Innenministeriums für vorübergehende Zeit eingestellt. Im Rahmen der von der Regierung ergriffenen Maßnahmen bilden vor allem die Fälle der Mietanpassung die Tagesordnung. Dies ist auch der Fall, wenn der Arbeitsplatz nicht geschlossen wird, dennoch die Kundschaft dauerhaft verringert ist.

Da sich die Vertragsanpassungsfälle vor allem auf Mietverträge beziehen, fallen diese in den Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts für Zivilsachen. In solchen Fällen ist ein Mediationsverfahren verpflichtend, welches jedoch dazu führen würde, dass sich dieser Ablauf verzögern würde. In Anbetracht der Überlastung der Gerichte und die damit verbundene Dauer für die gerichtliche Lösung ist es von großer Bedeutung, den Konflikt außergerichtlich zu lösen.

Dem Plenum der Zivilkammer ist die höhere Gewalt definiert als „ein unerwarteter, trotz der zu treffenden Maßnahmen nicht zu verhindernder und außerhalb des Willens des Schuldners stehender Vorfall, der die Leistungserfüllung verhindert“. In Anbetracht dessen, dass die Weltgesundheitsorganisation am 12.03.2020 als „Pandemie“ deklariert hat, der Richter- und Staatsanwälterat beschloss am 16.03.2020, dass außer der dringenden Prozesse alle anderen verschoben oder ruhen gelassen werden und das anhand der Anweisungen  des Innenministeriums viele Betriebe, auf welche die Öffentlichkeit Zugang hat, geschlossen wurden, dass Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind und chronische Krankheiten haben, das Haus nicht verlassen dürfen, kann Covid-19 als höhere Gewalt bewertet werden.

Die Tatsache, dass aufgrund höherer Gewalt eine vorübergehende oder dauerhafte Unmöglichkeit vorliegt, muss für jeden rechtlichen Fall einzelfallabhängig bewertet werden. Wenn die höhere Gewalt dauerhaft ist, ist es dem Schuldner nicht mehr möglich ab dem Eintreten der höheren Gewalt seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen. Sollte die höhere Gewalt jedoch vorübergehend sein, verzögert sich die Leistungserfüllung, solange das Ereignis, welches die höhere Gewalt darstellt, andauert.

  1. Die Auswertung des COVID-19 im Rahmen des Arbeitsrechts

Die vielleicht wichtigste Frage ist, ob Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, die Gehälter ihrer Arbeitnehmer weiter zu zahlen, obwohl der Arbeitsplatz aufgrund des COVID-19 vorübergehend geschlossen wurde. Gemäß des Arbeitsschutzgesetzes ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, bis zu einer Woche die Hälfte des Gehaltes zu zahlen. Am Ende der Woche wird der Arbeitsvertrag mit gegenseitigem Einverständnis vorerst ruhen. Obwohl der Arbeitgeber in dieser Zeit nicht dazu verpflichtet ist, das Gehalt weiter zu zahlen, steht die Zahlung in seinem Ermessen. Der Arbeitgeber besitzt nicht das Recht den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Arbeitsplatz vorübergehend geschlossen wurde. Im Gegensatz dazu besitzen Arbeitnehmer das Recht zur fristlosen Kündigung, falls der Arbeitsplatz länger als eine Woche geschlossen ist. Mit dem Wirtschaftspaket der Regierung bezgl. der Kurzarbeit-Anwendungen wurde bekannt gegeben, dass den Versicherungsnehmern Einkommensbeihilfen für 3 Monate (kann anhand eines Präsidentenbeschlusses auf 6 Monate erhöht werden) geleistet wird, falls aufgrund generell wirtschaftlicher, branchenspezifischer, lokalen Krisen oder höherer Gewalt die Arbeitsdauer vorübergehend zu 1/3 verringert wird oder der Betrieb vorübergehend ganz/teilweise mindestens für 4 Wochen eingestellt wird. Das Coronavirus liegt in diesem Anwendungsbereich. Das Antragsformular auf der Website der Sozialversicherungsanstalt und die Liste bezgl. der Informationen der Arbeiter, die Kurzarbeit leisten sollen, können elektronisch oder per Hand ausgefüllt und bei der Sozialversicherungsanstalt eingereicht werden. Von den Beihilfen werden die Gehälter und Krankenkassenbeiträge der Arbeiter gezahlt.  Damit dem Antrag von den Amtsinspektoren stattgegeben wird, muss zum Zeitpunkt der Kurzarbeit, die Arbeitsdauer und der Beitrag der Arbeitslosenversicherung des Arbeitnehmers für die Auszahlung  der Arbeitslosenbeihilfe ausreichen und die Informationen müssen in der eingereichten Liste ausgefüllt sein. Sollte während der Kurzarbeit zum normalen Betrieb gewechselt werden, muss dies schriftlich mitgeteilt werden. Andernfalls wird die Beihilfe, ab Verspätungsdatum samt gesetzlicher Zinsen vom Arbeitgeber eingetrieben.