Linkedin

Twitter

KORONAVİRÜS (COVID-19) KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERDEN DOĞRUDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN VERGİSEL ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ VE MÜCBİR SEBEP HALİNİN KABULÜNE DAİR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

24.03.2020 tarih ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, Covid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu’nun 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halini kabul ederek, faydalanmalarını ve vergisel ödevlerinin ertelenmesini düzenlemiştir. Buna göre;

 1. Mücbir Sebepten Yararlanacak Mükellefler

Tebliğ’in 3. Maddesinde Vergi Usul Kanunu’nun m. 15/3’de düzenlenen yetkiye dayanılarak 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali kabul edilerek aşağıdaki sayılan mükellefler için vergi ödevlerinin yerine getirmeleri ertelenmiştir.

 1. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
 2. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
 3. Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler

Ana faaliyet alanın tespitini belirleyecek hususlar nelerdir?

 1. Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibariyle vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodunun dikkate alınacağı
 2. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla Tebliğde sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacaktır.

 

 1. Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Ve Süreleri

Tebliğ’in 3. maddesi kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da ana faaliyet alanı itibariyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin vergi ödevlerin ertelenmesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

DönemVergi ÖdeviBeyan TarihiÖdeme VadesiYeni Beyan TarihiYeni Ödeme Vadesi
MartMuhtasar Beyannameler27.04.202027.04.202027.07.202027.10.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri27.04.202027.04.202027.07.202027.10.2020
Form Ba-Bs30.04.202027.07.2020
e-Defterlerin Oluşturulması30.04.202027.07.2020
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi30.04.202027.07.2020
NisanMuhtasar Beyannameler27.05.202027.05.202027.07.202027.11.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri27.05.202027.05.202027.07.202027.11.2020
Form Ba-Bs01.06.202027.07.2020
e-Defterlerin Oluşturulması01.06.202027.07.2020
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi01.06.202027.07.2020
MayısMuhtasar Beyannameler26.06.202026.06.202027.07.202028.12.2020
Katma Değer Vergisi Beyannameleri26.06.202026.06.202027.07.202028.12.2020
Form Ba-Bs30.06.202027.07.2020
e-Defterlerin Oluşturulması30.06.202027.07.2020
Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi30.06.202027.07.2020
 • 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5. maddesi kapsamına girmeyen mükellefler için normal beyan süresi ve ödeme vadesi geçerlidir.
 • Yıllık kurumlar vergisi beyan ve ödemesine ilişkin olarak bir düzenleme yapılmamıştır. Yeni bir süre uzatımı olmaması durumunda, 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin Nisan ayında verilmesi gerekmektedir.
 1. Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Mükelleflerin Vergi Ödevlerin Ertelenmesi

Tebliğde, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

 1. Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
 2. 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
 3. Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.